Μόνο γενικού περιεχομένου οι χορηγηθείσες άδειες ενημερωτικού προγράμματος

Σημαντικές αλλαγές στο νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες περιλαμβάνει η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση (ψηφίζεται αύριο), με στόχο την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι χορηγηθείσες άδειες ενημερωτικού προγράμματος θα είναι αποκλειστικά και μόνο γενικού περιεχομένου, δηλαδή καταργείται εφεξής η υποκατηγορία θεματικού περιεχομένου. Επίσης, καθορίζεται σε 50% από 30% που ισχύει το ποσοστό ενασχόλησης των δελτίων ειδήσεων με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ως προϋπόθεση για τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας. Ακόμα, ορίζεται ότι καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την προκήρυξη του ΕΣΡ εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία στις περιπτώσεις μη δικαιολόγησης της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς από τον υπερθεματιστή και έκπτωσης του υπερθεματιστή λόγω μη καταβολής της πρώτης δόσης του τιμήματος της άδειας.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής με την τροπολογία επανακαθορίζεται η νομική μορφή και η έδρα των εταιρειών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία. Η πρόβλεψη αφορά, πλέον, Ανώνυμες Εταιρείες της ημεδαπής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Η τροποποίηση γίνεται για λόγους ευχέρειας ελέγχου και συμμόρφωσης των υποψηφίων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Καθιερώνεται υποχρέωση του ΕΣΡ για επαναπροκήρυξη σε περίπτωση που απονεμηθούν λιγότερες από επτά άδειες, εφόσον υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή (ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία).

Ρητά απαγορεύεται η προκήρυξη επιπλέον αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος των δημοπρατούμενων αδειών.

Οι λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η σημερινή λειτουργία τους, όπως και εκείνοι που θα συμμετάσχουν ανεπιτυχώς μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών αντίστοιχα.

Απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των λειτουργούντων παρόχων περιεχομένου.

Δείτε εδώ αναλυτικά την σχετική τροπολογία.

Αλέξανδρος Διαμάντης

liberal.gr