Πέρασαν… στα κρυφά διάταξη που καταλύει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων

Διάταξη με την οποία ουσιαστικά καταλύει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων πέρασε στα κρυφά η κυβέρνηση, εντάσσοντάς την στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αττικής, πριν από περίπου δέκα ημέρες.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση (που προτάθηκε ως τροπολογία από το ΚΚΕ) δίνεται πλέον η δυνατότητα στον υπουργό παιδείας να παρεμβαίνει κατά το δοκούν στις κρίσεις των καθηγητών.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του σχεδίου νόμου, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ελέγχει τη νοµιµότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης ή πράξης αναποµπής φακέλου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιόν του από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.

Αναλυτικά, το σχέδιο νόμου αναφέρει τα εξής: «Προσφυγή µπορεί να ασκηθεί εφόσον έχει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλιξης, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση της πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο νοµιµότητας της προσβαλλόµενης πράξης. Για τις περιπτώσεις άγονης εκλογής, η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη. Για τις περιπτώσεις αναποµπής η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση της Πρυτανικής πράξης αναποµπής. Η διάταξη αυτή καταλαµβάνει και όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί Πρυτανική πράξη αναποµπής, αλλά δεν έχει παρέλθει κατά τη δηµοσίευση του νόµου η ως άνω προθεσµία».

Να σημειωθεί τέλος, ότι ο έλεγχος νομιμότητας από τον υπουργό μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο υπουργείο.

Διαβάστε το απόσπασμα εδώ.

liberal.gr